Regulamin konkursów
REGULAMIN KONKURSU KIURLAB

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest firma TLCS, z siedzibą przy ul. Serwisowa 1, 55-095 Długołęka.

2. Fundatorem nagród jest Kiurlab.


3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursów jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia konkursów. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do niniejszych danych, a także ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w konkursach organizowanych przez Kiurlab.

6. Konkurs prowadzony jest na profilu Kiurlab w mediach społecznościowych Facebook.

7. Nadzór nad przebiegiem konkursów, tj. udzielaniem informacji na ich temat oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy firmy TLCS.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolności do czynności prawnych, posiadający aktywne konto w serwisach społecznościowych, w których odbywają się konkursy, i które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do danego konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisów społecznościowych, w których odbywają się konkursy;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w danym konkursie;
f. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy firmy Kiurlab.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursach może obowiązywać różna liczba nagród, w zależności od rodzaju konkursu.

2. Nagrody mogą różnić się w zależności od rodzaju konkursu.

3. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o konkursie, opublikowanego na profilu Kiurlab w mediach społecznościowych.

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się otrzymania nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkursy są dostępne w formie ogłoszeń/postów konkursowych na portalu społecznościowym Facebook Kiurlab.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zasady dotyczące uczestnictwa mogą różnić się w zależności od rodzaju konkursu i zawsze będą ściśle określone w poście na profilu Kiurlab na portalu Facebook.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Uczestnictwo w konkursach Kiurlab jest bezpłatne.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest akceptacja Regulaminu oraz poprawne wykonanie wyznaczonych zadań.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator bądź wyznaczone przez niego jury, na podstawie analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

4. W zależności od konkursu, spośród wszystkich uczestników Organizator może wyłonić jednego lub większą liczbę nagrodzonych.

5. Zwycięzcy konkursów zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wiadomości e-mail, bądź w poście na portalu społecznościowym (w zależności od konkursu) w czasie określonym w poście dotyczącym rzeczonego konkursu.

6. Warunkiem odebrania przez laureatów konkursu nagród jest podanie niezbędnych danych adresowych w momencie otrzymania informacji o wygranej.

7. Brak w/w informacji może spowodować utratę prawa do otrzymania nagrody.

8. Przyznane nagrody zostaną będą wysyłane w czasie ustalonym z laureatem podczas indywidualnych rozmów.

9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników konkursów, w tym również za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli nad treścią umieszczanych przez uczestników informacji w zakresie prawdziwości danych, wyłączając działania związane z naruszeniem Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów i zasad.

3. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z udziału w konkursach uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem danego konkursu i/oraz regulaminów mediów społecznościowych, w których się odbywają, na przykład:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (tekstowe lub graficzne);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta utworzonego niezgodnie z zasadami;
c) podejmują działania z wykorzystaniem kont osób trzecich bądź kont fikcyjnych;
d) ingerują w zasady działania Konkursu;
4. Organizator nie odpowiedziada za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek etc.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie aplikacji mediów społecznościowych.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia danego konkursu.

2. Dane osobowe uczestników konkursów będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich korekty oraz usuwania.

4. W momencie usunięcia danych uczestnik traci możliwość dalszego brania udziału w danym konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursów przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursach nie wiąże się z nabyciem przez uczestnika praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej, zwłaszcza:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie mechanizmu konkursów, baz danych, bez pisemnej zgody Organizatora;

b) korzystanie z konkursów w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami moralnymi.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursów, uczestnicy są zobowiązani zgłaszać na piśmie w czasie ich trwania, lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zakończenia.

2. Reklamacje zgłoszone po terminie 14 dni nie wywołują skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, a także szczegółowy opis i uzasadnienie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od otrzymania oficjalnego pisma.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje w przypadku wszystkich konkursów organizowanych przez Kiurlab.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory wynikające z konkursów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursów w trakcie ich trwania. Informacje o zmianach będzie zamieszczane w miejscu ogłoszenia danego konkursu.